Scheduled Maintenance: Status: Online

 

 

 

Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Bromfiets Oldtimer Liefhebbers Uit Zeeland. Iedereen die van dit forum gebruik maakt wordt gevraagd met de regels akkoord te gaan. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum aangenaam te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT


  BROMFIETS OLDTIMER LIEFHEBBERS UIT ZEELAND  Afbeelding

  --------------------------------------------------------------------------------  Artikel 1
  Lid van B.O.L.U.Z. kunnen zijn personen van alle leeftijden die geïnteresseerd zijn in en/of op enige andere manier bezig zijn met oldtimer bromfietsen.

  Artikel 2
  De aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden die B.O.L.U.Z. aan het lidmaatschap stelt (artikel 4 statuten). Bij het niet aanvaarden als lid heeft de betrokkene het recht om hier tegen in beroep te gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

  Artikel 3
  Aanvaarding van het lidmaatschap houdt de erkenning van de doelstelling van B.O.L.U.Z. in, zoals beschreven in artikel 2 van de statuten.

  Artikel 4
  Het lidmaatschap gaat verloren door:
  a - overlijden;
  b - schriftelijke opzegging aan de secretaris, uiterlijk in de maand voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar;
  c - door vervallen verklaring, na schorsing. (artikel 5 statuten).

  Schorsing zou plaats kunnen vinden in het geval van:
  1 - handelen in strijd met de belangen van B.O.L.U.Z. of haar leden;
  2 - wangedrag, waaronder wordt verstaan het in gevaar brengen of aantasten van de goede naam van B.O.L.U.Z.;
  3 - het bestuur stelt de betrokkene onverwijld schriftelijk in kennis. Beroep hiertegen is mogelijk via de eerstvolgende ledenvergadering.

  Artikel 5
  De jaarlijkse contributie wordt door het bestuur vastgesteld en dient op de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.

  Artikel 6
  Donateurs zijn natuurlijke personen, die belang stellen in het doel en streven van B.O.L.U.Z.. Zij zijn een jaarlijkse donatie verschuldigd, welke tenminste gelijk is aan de jaarlijkse contributie.

  Artikel 7
  Begunstigers kunnen worden natuurlijke of rechts - personen die B.O.L.U.Z. geldelijk steunen met een jaarlijkse bijdrage of een gift ineens.

  Artikel 8
  Het bestuur van B.O.L.U.Z. bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel twee tot vier bestuursleden, zoals vastgesteld in artikel 8.1 van de statuten.

  Artikel 9
  De voorzitter, secretaris en penningmeester en de eventuele bestuursleden worden op de algemene ledenvergadering gekozen, zoals genoemd in artikel 8.3 van de statuten. Verdere functies in het bestuur worden door het bestuur benoemd.
  Alle bestuursleden worden voor een periode van drie jaar aangesteld, daarna zijn zij aftredend, doch terstond herkiesbaar. Maximaal is een bestuurslid 2x herkiesbaar.
  Als tenminste tien leden, wiens namen niet op de kandidatenlijst voorkomen, dit wensen kunnen andere kandidaten voorgesteld worden.

  Artikel 10
  In tussentijdse vacatures in het bestuur wordt niet voorzien tenzij de algemene ledenvergadering of het bestuur zulks nodig achten.

  Artikel 11
  Het bestuur behartigt de belangen van B.O.L.U.Z..

  Artikel 12
  Het bestuur leidt B.O.L.U.Z., beheert de financiën, voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit en is gerechtigd om in spoedeisende gevallen handelend op te treden.

  Artikel 13
  Taakomschrijving voorzitter (*):
  a - de voorzitter leidt de vergadering;
  b - hij bepaalt in overleg met het bestuur de data van de vergaderingen en indien noodzakelijk enkel in overleg met de secretaris en penningmeester;
  c - hij onderhoudt de in- en externe contacten zulks indien nodig tezamen met een of meerdere der overige bestuursleden.

  Artikel 14
  Taakomschrijving secretaris (*):
  a - de secretaris houdt de notulen bij van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering.;
  b - de briefwisseling, het archief en beheer en voorts alles wat tot een goede administratie behoort;
  c - hij brengt jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uit van de gang van zaken binnen B.O.L.U.Z..

  Artikel 15
  Taakomschrijving penningmeester (*):
  a - hij beheert de financiële middelen van B.O.L.U.Z.;
  b - draagt zorg voor het innen van de contributies en donaties enz. en draagt zorg voor de versterking van de geldmiddelen van B.O.L.U.Z.;
  c - bij de algemene ledenvergadering dient hij een begroting over het lopende clubjaar in. Overschrijding van de begroting geschiedt eerst pas na goedkeuring van de algemene ledenvergadering;
  d - in de algemene ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen verenigingsjaar.

  Artikel 16
  Jaarlijks voor 1 april wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
  Op de vergadering komen in ieder geval de volgende punten op de agenda;
  - goedkeuring van de begroting;
  - goedkeuring van de jaarverslagen, secretarieel en financieel.

  Artikel 17
  De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering wordt aan de leden verzonden uiterlijk veertien dagen voor de datum waarop deze is vastgesteld.
  Voorstellen van de leden te behandelen op een vergadering dienen tenminste zeven dagen tevoren bij de secretaris te worden ingediend.
  Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen in principe schriftelijk. Alleen als er niemand tijdens de vergadering bezwaar heeft tegen mondeling stemmen betreffende personen zal dit mondeling gebeuren. De voorzitter zal dit nadrukkelijk kenbaar maken tijdens de vergadering.

  Artikel 18
  De kascommissie:
  De kascommissie bestaat uit twee leden. Wordt door de leden op de algemene ledenvergadering gekozen en heeft tot taak gedurende het lopende verenigingsjaar het beheer van de financiën van de vereniging te controleren.
  Hiertoe zal zij van de penningmeester de gegevens zo tijdig mogelijk ontvangen op eigen verzoek, zodat zij haar verslag met de jaarafrekening kan uitbrengen in de algemene ledenvergadering.

  Artikel 19
  De beroepscommissie:
  De beroepscommissie bestaat uit twee leden en een bestuurslid. Deze commissie wordt aangesteld als er iemand beroep aantekent. Dit dient schriftelijk te gebeuren. De commissie wordt uiterlijk zes weken na dagtekening van dit beroepsschrift aangesteld. De uiteindelijke beslissing van de commissie is bindend.

  Artikel 20
  De tuchtcommissie:
  De tuchtcommissie wordt aangesteld indien het bestuur dat nodig acht, bijvoorbeeld in geval van onregelmatigheden tijdens een meeting.
  De commissie bestaat uit drie leden welke niet uit dezelfde regio komen als de aangeklaagde.
  Deze drie leden worden door het bestuur aangewezen.

  Artikel 21
  De leden zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk voor hun handelen en dienen zich te gedragen zoals de Nederlandse wet voorschrijft. Gedacht wordt hier onder andere aan het bezitten van een geldig bromfietscertificaat / rijbewijs, voldoen aan het verkeersreglement, het verzekeren van persoon en rijwiel, het niet overtreden van de maximum snelheid, geen ongeoorloofd gebruik van alcohol / drugs tijdens ritten enz. enz.. Bij calamiteiten kan en zal de club geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

  Artikel 22
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemene ledenvergadering (**)  (*) De beschreven functies, omschrijvingen en personen in dit reglement dienen zowel mannelijk als vrouwelijk gelezen te worden.

  (**) Mocht dit reglement bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met de statuten van de vereniging, dan worden deze bepalingen hieraan ondergeschikt. Eerst wet, statuten en dan huishoudelijk reglement.
  --------------------------------------------------------------------------------
  © 2005 Vereniging B.O.L.U.Z.
  Administrator does administrating... #
 2. EVENEMENTEN REGLEMENT


  BROMFIETS OLDTIMER LIEFHEBBERS UIT ZEELAND  Afbeelding
  --------------------------------------------------------------------------------

  Sectie 1: Algemeen

  Artikel 1:
  Deelname aan een evenement of tourrit is geheel op eigen risico.

  Artikel 2:
  De Vereniging B.O.L.U.Z. is kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies, diefstal, ongevallen en/of letsel overkomen aan deelnemers en/of derden.

  Artikel 3:
  Het gebruik van geestverruimende middelen, alcoholische dranken alsmede medicatie die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan voor en tijdens deelname aan de evenementen. Dit op straffe van uitsluiting van het betreffende evenement. Zie verder artikel 5 statuten en artikel 4 huishoudelijk reglement.
  Voor specifieke evenementen kan op deze regel een uitzondering gemaakt worden. Dit zal dan nadrukkelijk vooraf worden aangegeven.

  Artikel 4:
  Deelnemers dienen de aanwijzingen van de begeleiding op te volgen. De begeleiding valt te herkennen aan de oranje hesjes.

  Artikel 5:
  Het is tijdens evenementen niet toegestaan om onduldbare overlast te veroorzaken en/of een gevaar te vormen voor de overige deelnemers. Op straffe van uitsluiting of verdere deelname aan het evenement, dit ter beoordeling aan het bestuur.

  Artikel 6:
  We houden ons tijdens de evenementen aan de algemeen geldende fatsoensnormen. We behandelen de omgeving en elkaar met respect.

  Artikel 7:
  Inschrijfformulieren voor evenementen dienen naar waarheid en zo volledig mogelijk te worden ingevuld.

  Artikel 8:
  Deelname aan/toegang tot evenementen of ritten is alleen toegestaan na inschrijving op de deelnemerslijst.
  Voor specifieke evenementen kan op deze regel een uitzondering gemaakt worden. Dit zal dan nadrukkelijk worden aangegeven.

  Artikel 9:
  Handel in bromfietsen, onderdelen of andere waren is tijdens evenementen niet toegestaan, tenzij dit het nadrukkelijke doel is van het evenement.

  Artikel 10:
  Na afloop van een evenement dient het terrein weer schoon te worden opgeleverd.
  Olielekkages en/of andere bronnen van vervuiling dienen te worden gemeld bij de organisatie.


  Tourritten

  Artikel 11:
  Deelnemende voertuigen zijn bromfietsen, snorfietsen of solexen van minimaal 25 jaar oud.
  Het bestuur is gemachtigd om eventueel uitzonderingen te maken.

  Artikel 12:
  Tijdens evenementen waarbij wordt gereden op de openbare weg is voor alle deelnemers het algemene verkeersreglement van toepassing. Dit op straffe van uitsluiting van het betreffende evenement. Zie verder artikel 5 statuten en artikel 4 huishoudelijk reglement.

  Artikel 13:
  Alle bestuurders van bromfietsen, snorfietsen, solexen of andere voertuigen dienen in bezit te zijn van een geldig bromfietscertificaat dan wel rijbewijs.

  Artikel 14:
  Deelnemende voertuigen dienen minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.

  Artikel 15:
  Op verzoek van de organisatie ben je verplicht om je legitimatie, rijbewijs en/of verzekeringspapieren te tonen.

  Artikel 16:
  Deelnemende voertuigen voldoen aan de eisen die door de wet worden gesteld aan de technische staat van het voertuig. Hieronder vallen eisen betreffende maximaal vermogen, maximale cilinderinhoud en maximale geluidsproductie.
  Deelname aan een evenement met een voertuig dat hier niet aan voldoet is niet toegestaan.

  Artikel 17:
  Voor bestuurders en opzittende van bromfietsen, voorzien van een gele plaat, is het dragen van een valhelm verplicht.

  Artikel 18:
  Tijdens tourritten en vergelijkbare evenementen is het niet toegestaan om met meer dan twee voertuigen náást elkaar te rijden.

  Artikel 19:
  Tijdens tourritten en vergelijkbare evenementen zal niet worden gestopt om te tanken, tenzij anders is aangegeven.

  Sectie 2: Het organiseren van ritten

  BOLUZ ritten
  - De agenda voor de BOLUZ ritten wordt tijdens de ALV bekend gemaakt, na de ALV worden deze ook op de site vermeld.
  - Minsten 2 weken voor de geplande datum van een rit krijgen de BOLUZ leden een uitnodigingsmail.
  - Voor BOLUZ ritten wordt inschrijfgeld geheven:
  De hoogte van het inschrijfgeld wordt op de ALV besproken en vastgesteld.
  o Organisatoren, sponsoren en leden van BOLUZ betalen geen inschrijvingsgeld.
  o Vrienden en niet leden EUR 8,— (prijs afhankelijk van evenement)
  - De organisatoren overleggen met het bestuur over het programma, en het financiële gedeelte van de rit.
  - Bij grotere evenementen/ritten wordt vooraf (ter goedkeur) een begroting overlegd.
  - Het gebruik van veiligheidshesjes / headsets / zwaailamp/routepijlen is altijd mogelijk, wel zelf afhalen en terug brengen in overleg.

  Overige ritten
  Ieder lid of vriend van BOLUZ is vrij om een rit of evenement te organiseren en deze aan te kondigen op de BOLUZ site.
  - Datum en tijdstip voor een dergelijke rit mag niet gelijk vallen met een BOLUZ rit of evenement, ook niet in hetzelfde weekend. Dit om onderlinge concurrentie te voorkomen.
  - Bij deze ritten wordt geen inschrijfgeld gevraagd, tenzij anders overeengekomen.
  - Wordt er door de organisatie van de betreffende rit financiële ondersteuning gevraagd voor de betreffende rit, voor bijv. een bezoek aan een museum/ tentoonstelling of andere activiteit waar toegangsgeld voor gevraagd wordt, dan geldt als voorwaarde dat er aan de deelnemers inschrijfgeld geheven wordt onder dezelfde voorwaarden als bij een BOLUZ rit.
  - Ook zal de organisatie van de rit ter goedkeuring een begroting overleggen aan het BOLUZ bestuur.
  - Het gebruik van veiligheidshesjes / headsets / zwaailamp/routepijlen is altijd mogelijk, wel zelf afhalen en terug brengen in overleg.
  - Het is niet de bedoeling dat er achteraf om financiële steun gevraagd wordt.
  - Mits vooraf aangevraagd , zullen aanvragen voor financiële steun soepel behandeld worden.

  Last minute ritten
  - Last minute ritten staan buiten de BOLUZ organisatie, maar mogen uiteraard wel gebruik maken van de BOLUZ site voor aankondiging en bekendheid onder het daarvoor bestemde topic.


  (*) De beschreven functies, omschrijvingen en personen in dit reglement dienen zowel mannelijk als vrouwelijk gelezen te worden.

  (**) Mocht dit reglement bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met de statuten van de vereniging, dan worden deze bepalingen hieraan ondergeschikt. Eerst wet, statuten en dan huishoudelijk reglement.


  --------------------------------------------------------------------------------
  © 2005 Vereniging B.O.L.U.Z. #
 3. Deze privacy-policy geeft inzage in de wijze waarop binnen BOLUZ met gegevens wordt omgegaan en beschrijft tevens de werkwijze die gevolgd moet worden voor een goede bescherming van persoonsgegevens.
  Dit BOLUZ AVG beleidsplan is ter goedkeuring overlegd aan de leden op de ALV van 26 januari 2019.

  1. Waarborgen privacy
  Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.boluz.nl en van de leden en vrienden van vereniging BOLUZ is een belangrijke taak voor ons.
  Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

  2. Toestemming gebruik gegevens door leden
  BOLUZ gebruikt gegevens voor het organiseren van vereniging gerelateerde activiteiten. Met het lid of vriend worden van BOLUZ geef je automatisch toestemming tot het gebruiken van deze gegevens, in ieder geval op de manier zoals aangegeven in dit BOLUZ AVG beleidsplan.

  3. Website www.boluz.nl
  3.1 Eigenaar
  Vereniging BOLUZ is eigenaar van de website www.boluz.nl
  Als U meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van BOLUZ en specifiek www.boluz.nl, kun u ons benaderen via e-mail.
  Ons e-mailadres is boluznieuws@hotmail.com.
  3.2 Monitoren gedrag bezoeker
  www.boluz.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
  Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
  3.3 Gebruik van cookies
  www.boluz.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
  3.4 Cookies uitschakelen
  U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
  3.5 Toestemming
  Door de informatie en de diensten op www.boluz.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

  4. Omgaan met gegevens van BOLUZ leden en vrienden
  Gegevens van leden worden geregistreerd door de BOLUZ secretaris. Hiervoor wordt de website www.BOLUZ.nl gebruikt.
  Geregistreerd worden : Naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het email adres van de individuele leden.

  Leden kunnen zelf inloggen op www.BOLUZ.nl met hun gebruikersnaam en wachtwoord, voor toegang tot het forum, maar ook om te controleren welke gegevens geregistreerd zijn. De website geeft de gebruiker de mogelijkheid om gegevens te wijzigen.
  Gebruikers kunnen zelf hun wachtwoord wijzigen, of hun wachtwoord resetten, middels de knop "ik ben mijn wachtwoord vergeten" in het aanmeldscherm. Hiervoor wordt intern mailadres info@boluz.nl gebruikt.
  Wijzigingen kunnen ook doorgegeven worden aan de secretaris via het mail adres boluznieuws@hotmail.com .

  5. Opzeggen lidmaatschap
  Als een lid zijn lidmaatschap opzegt wordt zijn account verwijderd van www.boluz.nl inclusief zijn persoonlijke berichten (PB’s) en worden zijn gegevens automatisch verwijderd. Het opzeggende lid kan tevens aangeven of alle door hem geschreven berichten op het forum van www.boluz.nl verwijderd dienen te worden, of dat deze behouden mogen blijven. Daarnaast worden alle e-mail berichten die zijn verstuurd door het lid verwijderd uit het boluz mailaccount (boluznieuws@hotmail.com)

  6. Het communiceren met de leden door het bestuur
  Het BOLUZ bestuur gebruikt een download van de leden-gegevens naar een Excel spreadsheet. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
  Naam, gebruikersnaam en email adres van de individuele leden.
  Het bestuur stuurt op regelmatige basis, per email, berichten die nodig zijn voor het reilen en zeilen van de vereniging, zoals:
  - Uitnodigingen voor evenementen (zoals ritten, beurs of jaarfeest)
  - Uitnodigingen voor de Algemene ledenvergadering.
  - Uitnodigingen of herinneringen voor het betalen van contributie
  Deze mailberichten worden naar de leden verstuurd vanuit het BOLUZ mail account boluznieuws@hotmail.com.
  De mail adressen zullen in de BCC (blind carbon copy) verstuurd worden, zodat de mail adressen niet zichtbaar zullen zijn voor de ontvangers.
  Deze berichten zijn niet commercieel. De leden kunnen aan het bestuur opgeven deze berichten niet meer te willen ontvangen.

  7. Beveiliging van computers
  Computers zijn onderhevig aan “aanvallen” van buiten en moeten daarop worden voorbereid.
  De bestuursleden die toegang hebben tot de gebruikte spreadsheets gebruiken hiervoor hun persoonlijke computers.
  Van de eigenaar van deze computers wordt verwacht dat de beveiliging op een adequate wijze wordt verzorgd door middel van wachtwoorden.
  Updates van operating systemen en antivirus software worden met regelmaat uitgevoerd.


  8. Evenementen
  BOLUZ organiseert evenementen zoals ritten en beurzen.
  Tijdens deze evenementen kunnen door leden en/of vrienden van BOLUZ foto’s of afbeeldingen worden gemaakt die gepubliceerd worden op www.boluz.nl. Deze site is alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord, en hiervoor moet je eerst registreren bij BOLUZ. Deze foto’s staan dus niet openbaar.
  Wil een lid niet dat er van hem afbeeldingen geplaatst worden dan kan men dit aangegeven aan het bestuur van BOLUZ. Indien gewenst zullen deze dan door de beheerders verwijderd worden van de site. #