Huishoudelijk reglement

Informatie betreffende club en bestuur (gesloten)

Moderator: Jacco

Huishoudelijk reglement

Berichtdoor admin » do 28 jan 2010, 14:46

--------------------------------------------------------------------------------


HUISHOUDELIJK REGLEMENT


BROMFIETS OLDTIMER LIEFHEBBERS UIT ZEELANDAfbeelding

--------------------------------------------------------------------------------Artikel 1
Lid van B.O.L.U.Z. kunnen zijn personen van alle leeftijden die geïnteresseerd zijn in en/of op enige andere manier bezig zijn met oldtimer bromfietsen.

Artikel 2
De aanvrager dient te voldoen aan de voorwaarden die B.O.L.U.Z. aan het lidmaatschap stelt (artikel 4 statuten). Bij het niet aanvaarden als lid heeft de betrokkene het recht om hier tegen in beroep te gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 3
Aanvaarding van het lidmaatschap houdt de erkenning van de doelstelling van B.O.L.U.Z. in, zoals beschreven in artikel 2 van de statuten.

Artikel 4
Het lidmaatschap gaat verloren door:
a - overlijden;
b - schriftelijke opzegging aan de secretaris, uiterlijk in de maand voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar;
c - door vervallen verklaring, na schorsing. (artikel 5 statuten).

Schorsing zou plaats kunnen vinden in het geval van:
1 - handelen in strijd met de belangen van B.O.L.U.Z. of haar leden;
2 - wangedrag, waaronder wordt verstaan het in gevaar brengen of aantasten van de goede naam van B.O.L.U.Z.;
3 - het bestuur stelt de betrokkene onverwijld schriftelijk in kennis. Beroep hiertegen is mogelijk via de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 5
De jaarlijkse contributie wordt door het bestuur vastgesteld en dient op de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.

Artikel 6
Donateurs zijn natuurlijke personen, die belang stellen in het doel en streven van B.O.L.U.Z.. Zij zijn een jaarlijkse donatie verschuldigd, welke tenminste gelijk is aan de jaarlijkse contributie.

Artikel 7
Begunstigers kunnen worden natuurlijke of rechts - personen die B.O.L.U.Z. geldelijk steunen met een jaarlijkse bijdrage of een gift ineens.

Artikel 8
Het bestuur van B.O.L.U.Z. bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel twee tot vier bestuursleden, zoals vastgesteld in artikel 8.1 van de statuten.

Artikel 9
De voorzitter, secretaris en penningmeester en de eventuele bestuursleden worden op de algemene ledenvergadering gekozen, zoals genoemd in artikel 8.3 van de statuten. Verdere functies in het bestuur worden door het bestuur benoemd.
Alle bestuursleden worden voor een periode van drie jaar aangesteld, daarna zijn zij aftredend, doch terstond herkiesbaar. Maximaal is een bestuurslid 2x herkiesbaar.
Als tenminste tien leden, wiens namen niet op de kandidatenlijst voorkomen, dit wensen kunnen andere kandidaten voorgesteld worden.

Artikel 10
In tussentijdse vacatures in het bestuur wordt niet voorzien tenzij de algemene ledenvergadering of het bestuur zulks nodig achten.

Artikel 11
Het bestuur behartigt de belangen van B.O.L.U.Z..

Artikel 12
Het bestuur leidt B.O.L.U.Z., beheert de financiën, voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit en is gerechtigd om in spoedeisende gevallen handelend op te treden.

Artikel 13
Taakomschrijving voorzitter (*):
a - de voorzitter leidt de vergadering;
b - hij bepaalt in overleg met het bestuur de data van de vergaderingen en indien noodzakelijk enkel in overleg met de secretaris en penningmeester;
c - hij onderhoudt de in- en externe contacten zulks indien nodig tezamen met een of meerdere der overige bestuursleden.

Artikel 14
Taakomschrijving secretaris (*):
a - de secretaris houdt de notulen bij van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering.;
b - de briefwisseling, het archief en beheer en voorts alles wat tot een goede administratie behoort;
c - hij brengt jaarlijks op de algemene ledenvergadering verslag uit van de gang van zaken binnen B.O.L.U.Z..

Artikel 15
Taakomschrijving penningmeester (*):
a - hij beheert de financiële middelen van B.O.L.U.Z.;
b - draagt zorg voor het innen van de contributies en donaties enz. en draagt zorg voor de versterking van de geldmiddelen van B.O.L.U.Z.;
c - bij de algemene ledenvergadering dient hij een begroting over het lopende clubjaar in. Overschrijding van de begroting geschiedt eerst pas na goedkeuring van de algemene ledenvergadering;
d - in de algemene ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 16
Jaarlijks voor 1 april wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
Op de vergadering komen in ieder geval de volgende punten op de agenda;
- goedkeuring van de begroting;
- goedkeuring van de jaarverslagen, secretarieel en financieel.

Artikel 17
De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering wordt aan de leden verzonden uiterlijk veertien dagen voor de datum waarop deze is vastgesteld.
Voorstellen van de leden te behandelen op een vergadering dienen tenminste zeven dagen tevoren bij de secretaris te worden ingediend.
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen in principe schriftelijk. Alleen als er niemand tijdens de vergadering bezwaar heeft tegen mondeling stemmen betreffende personen zal dit mondeling gebeuren. De voorzitter zal dit nadrukkelijk kenbaar maken tijdens de vergadering.

Artikel 18
De kascommissie:
De kascommissie bestaat uit twee leden. Wordt door de leden op de algemene ledenvergadering gekozen en heeft tot taak gedurende het lopende verenigingsjaar het beheer van de financiën van de vereniging te controleren.
Hiertoe zal zij van de penningmeester de gegevens zo tijdig mogelijk ontvangen op eigen verzoek, zodat zij haar verslag met de jaarafrekening kan uitbrengen in de algemene ledenvergadering.

Artikel 19
De beroepscommissie:
De beroepscommissie bestaat uit twee leden en een bestuurslid. Deze commissie wordt aangesteld als er iemand beroep aantekent. Dit dient schriftelijk te gebeuren. De commissie wordt uiterlijk zes weken na dagtekening van dit beroepsschrift aangesteld. De uiteindelijke beslissing van de commissie is bindend.

Artikel 20
De tuchtcommissie:
De tuchtcommissie wordt aangesteld indien het bestuur dat nodig acht, bijvoorbeeld in geval van onregelmatigheden tijdens een meeting.
De commissie bestaat uit drie leden welke niet uit dezelfde regio komen als de aangeklaagde.
Deze drie leden worden door het bestuur aangewezen.

Artikel 21
De leden zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk voor hun handelen en dienen zich te gedragen zoals de Nederlandse wet voorschrijft. Gedacht wordt hier onder andere aan het bezitten van een geldig bromfietscertificaat / rijbewijs, voldoen aan het verkeersreglement, het verzekeren van persoon en rijwiel, het niet overtreden van de maximum snelheid, geen ongeoorloofd gebruik van alcohol / drugs tijdens ritten enz. enz.. Bij calamiteiten kan en zal de club geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 22
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemene ledenvergadering (**)(*) De beschreven functies, omschrijvingen en personen in dit reglement dienen zowel mannelijk als vrouwelijk gelezen te worden.

(**) Mocht dit reglement bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met de statuten van de vereniging, dan worden deze bepalingen hieraan ondergeschikt. Eerst wet, statuten en dan huishoudelijk reglement.
--------------------------------------------------------------------------------
© 2005 Vereniging B.O.L.U.Z.
Administrator does administrating...
Avatar gebruiker
admin
Beheerder
 
Berichten: 522
Geregistreerd: vr 22 jan 2010, 13:01

Keer terug naar Info over de club/bestuur

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast